Zajęcia pozalekcyjne


Koło języka angielskiego

 

      Celem zajęć jest uzupełnienie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów oraz rozbudzenie w uczniach zainteresowania językiem angielskim i kulturą krajów anglojęzycznych. Uczniowie poznają kraje, w których używany jest język angielski, niektóre wydarzenia historyczne

oraz różnice kulturowe.

 

Opiekunem koła jest p.Ariel Cześnik

 


 

KOŁO PLASTYCZNE

 

Zajęcia koła plastycznego realizowane są w celu przygotowania uczniów do konkursów plastycznych. Obejmują uczniów klas IV – VIII. To każda wolna chwila wykorzystana na terenie szkoły, ale także wykorzystanie, w dobrym celu, możliwości portali społecznościowych do współpracy na linii nauczyciel – uczeń . Praca odbywa się indywidualnie i w małych grupach. Prócz możliwości rozwijania własnych zdolności i umiejętności, uczestnicy koła rozwijają wyobraźnię, ekspresję plastyczną, kreatywność. Poznają wiele ciekawych technik plastycznych. Uczą się odpowiedzialności za prace indywidualną i zbiorową i tolerancji wobec ludzi. Mają okazję poznać autorów światowych dzieł,ale także twórczości amatorskiej.

 

Opiekunem koła jest p. Anna Drwencka

 


 

SKS

 Celem zajęć jest:

  • wszechstronny rozwój sprawności ruchowej z uwzględnieniem cech psychomotorycznych,
  • kształtowanie prawidłowej postawy ciała,
  • kształtowanie charakteru i właściwej postawy w działaniach indywidualnych i zespołowych,
  • rozwijanie zainteresowań sportowych,
  • promowaniu szkoły.

  

   Zadaniem koła jest motywowanie do uczestnictwa w zajęciach sportowych, przygotowanie organizmu do wysiłku poprzez samodzielną i indywidualną rozgrzewkę, kontrola i ocena sprawności ogólnej oraz opanowanie terminologii i podstawowych przepisów gier zespołowych i przepisów lekkoatletycznych.

 

   Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w wymiarze 2 godzin. Uczęszcza na nie 38 uczniów klas III-VI (18 dziewcząt i 20 chłopców).

 

Zajęcia prowadzi p.Jarosław Ziółkowski.

 

 

Gazetka szkolna "SZKOLNIK"

 Gazetka szkolna "SZKOLNIK"

Pierwszy numer szkolnej gazetki został wydany w grudniu 1999 roku. Nazwę wyłoniono z wielu propozycji uczniów. Konkurs wygrała wówczas uczennica Joanna Mosakowska ze swoją propozycją: „Szkolnik”. Pierwszy egzemplarz był napisany ręcznie. Kolejne wychodziły w maszynopisie,a później pisane za pomocą komputera.
Zespół redakcyjny stanowią zwykle dzieci klas IV – VII, ale na kształt gazetki mają wszyscy uczniowie i nauczyciele naszej szkoły, którzy chętnie i z zadowoleniem angażują się w jej tworzenie. Istotą pracy w Zespole redakcyjnym jest budowanie przywiązania do szkoły i współtworzenia jej tradycji.
Prócz tego, że gazetka jest cennym narzędziem wychowawczym, przede wszystkim rozwija kreatywność i poczucie estetyki, umożliwia ekspresję, uczy współpracy w grupie, odpowiedzialności, planowania oraz odwagi korzystania z wolności.

 

Opiekunemgazetki jest p. Anna Drwencka


 


 

  


 

KOŁO CZYTELNICZE

 

Głównym celem działalności koła jest rozbudzanie i rozwijanie zamiłowań i zainteresowań czytelniczych. Dzieci od najwcześniejszych lat wyrabiają potrzebę obcowania ze słowem drukowanym oraz pogłębiają więzi z dorosłymi, którzy dają przykład, w jaki sposób wartościowo spędzić wolny czas.

 

Działania nauczyciela powstają w bliskiej współpracy z panią bibliotekarką w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” i są kontynuacją doświadczeń dzieci z lat ubiegłych.

 

Do koła w roku szkolnym 2013/14 należy 13 uczniów.

 

Opiekunem koła jest p. Maria Dziurlikowska 

 

 


 

 

KOŁO MAŁEGO EKOLOGA

 

     Celem nadrzędnym Koła Małego Ekologa jest ukształtowanie trwałej, pozytywnej postawy względem środowiska i wytworzenie motywacji do działań przyjaznych przyrodzie.
Do koła należy 17 uczniów. Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania przyrodnicze, uczą się wrażliwości na piękno przyrody, kształtują umiejętności dostrzegania różnorodności w świecie przyrody. Dostrzegają wpływ działalności człowieka na przyrodę, oraz znaczenie przyrody dla człowieka. Rozumieją potrzebę troski o środowisko. Interesują się losem bezdomnych zwierząt, opiekują się ptakami i zwierzętami zimą. Uczestniczą w konkursach propagujących ochronę środowiska.

 

Opiekunem koła jest p.Renata Czajkowska.

 


 

SZKOLNE  KOŁO  PCK

 

Szkolne koło Polskiego Czerwonego Krzyża liczy obecnie 19 członków. Są to uczniowie z klas 4-8.
Głównymi celami działalności koła są: propagowanie zdrowego stylu życia, szerzenie idei humanitarnych i zasad czerwonokrzyskich (tj. humanitaryzm, bezstronność, neutralność, niezależność, dobrowolność, jedność, powszechność), rozwijanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, propagowanie honorowego krwiodawstwa, rozwijanie postaw altruistycznych, empatii poprzez udział w akcjach charytatywnych.
Członkowie koła aktywnie uczestniczą w konkursach plastycznych, wiedzy i literackich organizowanych przez zarządy PCK różnych szczebli, przez Państwową Inspekcję Sanitarną a także w konkursach szkolnych.

Opiekunem koła jest p. Mariola Lipska

 

 


 

KOŁO  TEATRALNE

 

    Szkolne Koło Teatralne istnieje w naszej szkole już od kilkunastu lat. Celem pracy koła jest rozbudzenie u uczniów zainteresowania teatrem, recytacją, aktorstwem, muzyką, jak również tańcem. Praca na zajęciach rozwija mowę, fantazję, ćwiczy pamięć, kształtuje wyobraźnię plastyczną i konstrukcyjną, budzi twórczą aktywność dziecka, rozwija zainteresowania czytelnicze.

 

    Uczniowie zawsze chętnie uczestniczą w przedsięwzięciach podejmowanych przez koło – biorą udział w konkursach recytatorskich, wcielają się w role bohaterów inscenizacji, przedstawień czy scenek kabaretowych, pracują nad scenografią, dobierają muzykę.

 

    Zajęcia koła odbywają się w każdą środę na szóstej godzinie lekcyjnej. W bieżącym roku szkolnym pracę w kole podjęło 11 „aktorów”. Czeka ich między innymi praca nad recytacją wierszy Juliana Tuwima oraz wcielenie się w rolę bohaterów inscenizacji pt. „Porwanie choinek”.

 

Opiekunem koła jest p. Elżbieta Szarszewska.

 


 

 

Zespół taneczny TaMa

 

     Od 2010 roku odbywają się w naszej szkole zajęcia koła tanecznego, którego opiekunem jest p. Magdalena Barcikowska.

 

    Zajęcia te mają na celu wyrabiać rytmiczność oraz pozwolić dzieciom na zaspokojenie ich naturalnej potrzeby ruchu. Stwarzają dzieciom możliwości odpoczynku psychicznego, rozwijają umiejętność radzenia sobie z trudnymi emocjami, pozwalają wyładować agresję, zwalczyć nieśmiałość i nabrać pewności siebie. Taniec, który jest bardzo popularny wśród dzieci, sprzyja podnoszeniu sprawności fizycznej, kształtuje jednocześnie estetykę i harmonię ruchów, piękną sylwetkę oraz poczucie rytmu. Uczestnicząc w zajęciach dzieci poznają podstawowe kroki znanych stylów tanecznych takich jak hip- hop, latino, tańce standardowe. Uczniowie tworzą podkłady muzyczne oraz własne układy taneczne. Wspólnie z rodzicami przygotowują stroje do układów.

 

 

 


 

CHÓR  SZKOLNY

 

     Zajęcia chóru w Szkole Podstawowej w Sosnowie zrzeszają uczniów zainteresowanych rozwojem predyspozycji wokalnych, którzy efekty swojej pracy prezentując podczas różnego rodzaju akademii szkolnych, uroczystości oraz imprez o charakterze środowiskowym. Kalendarz wydarzeń artystycznych jest bardzo bogaty, bowiem w ciągu roku szkolnego chór ma przynajmniej kilkanaście okazji, w czasie których wykonuje przygotowane wcześniej pieśni i piosenki. Należą do nich między innymi: Dzień Edukacji Narodowej, ślubowanie uczniów klasy pierwszej, Święto Niepodległości, spotkanie opłatkowe, choinka noworoczna, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Dzień Kobiet, Konstytucja Trzeciego Maja, Dzień Matki, piknik rodzinny i zakończenie roku szkolnego
     Odpowiedni dobór metod i form pracy na zajęciach chóru sprawia, iż uczniowie podejmują się zadań na miarę swych oczekiwań i możliwości, angażując się zarówno w prace grupowe, jak i działania indywidualne, pełniąc np. rolę solistów. Dbałość o atrakcyjny i nieustannie poszerzany repertuar wprowadzanych na zajęciach utworów sprawia, iż osoby uczęszczające na lekcje przez dłuższy okres czasu, mogą na każdym etapie swej pracy liczyć na permanentny rozwój zarówno wiedzy muzycznej, jak i zdobywanych umiejętności.

Opiekunem jest p.Dariusz Puciński